Algemene voorwaarden

.
Artikel 1: Definities
1.a Onder "Opdrachtgever" wordt verstaan iedere (rechts) persoon die met QualityTraffic een overeenkomst wenst af te sluiten cq heeft afgesloten en haar vertegenwoordigers.
1.b Onder "Opdrachtnemer" wordt verstaan QualityTraffic.

 Artikel 2: Toepasselijkheid
2.a Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die betrekking hebben op door Opdrachtnemer aangeboden producten, goederen en diensten.
2.b De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.c Opdrachtnemer heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden per e-mail bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking.
2.d Indien een bepaling van de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.

 
Artikel 3: Offerte en project scope
3.a Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders vermeld.
3.b Alle offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Offertes dienen binnen deze termijn schriftelijk of per e-mail door opdrachtgever bevestigd te worden alvorens Opdrachtnemer de opdracht aanvaard. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
3.c Opdrachtnemer heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen ingeval van wijzigingen in de scope van het geoffreerde project.
3.d Opdrachtnemer heeft het recht de in het vorige lid bedoelde meerwerkzaamheden, die plaatsvinden op verzoek van de Opdrachtgever, in rekening te brengen.
3.e De gehanteerde prijzen worden periodiek (in beginsel per 1 januari en/of 1 juli) herzien aan de hand van loon en inflatiecijfers.
3.f Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer voor de duur van het project het exclusieve recht de toegewezen opdracht te vervullen.

Artikel 4: Project Uitvoering
4.a Opdrachtnemer zal het geoffreerde project naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren te verrichten maar kan niet garanderen dat met de werkzaamheden het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.
4.b Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het project, op tijd aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet op tijd aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de het project op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.c Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 5: Oplevering
5.AIs binnen de looptijd van het project voor de oplevering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en geen fatale termijn.
5.b Indien Opdrachtnemer verwacht een opleveringstermijn niet te zullen halen, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 6: Rapportage
6.a De rapportering vindt plaats volgens projectvoorstel zoals geoffreerd. Als in de offerte geen wijze van rapporteren is gespecificeerd, geschiedt rapportering in het Nederlands en zal Opdrachtnemer per e-mail rapporteren.

Artikel 7: Wijziging van de project scope
7.a Indien tijdens de uitvoering van het project blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de de scope van het project aanpassen.
7.b Indien partijen overeenkomen dat de scope van het project wordt gewijzigd of uitgebreid, kan het moment van oplevering en de afgesproken projectprijs wijzigen. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
7.c In afwijking van lid b zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of uitbreiding het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 8: Geheimhouding
8.a Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de het project van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
8.b Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever te gebruiken als referentie en deze als zodanig openbaar te maken.
8.c De (persoons-)gegevens die via de sites van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. De verstrekte gegevens worden in een bestand vastgelegd. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.
8.d Opdrachtnemer zal gedurende de duur van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer geen opdrachten aannemen van directe concurrenten van Opdrachtgever.

Artikel 9: Intellectuel eigendom
9.a Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Opdrachtnemer verleende diensten, rusten bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.
9.b Alle door Opdrachtnemer verstrekte documenten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Opdrachtnemer openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, tenzij een dergelijke openbaarmaking schriftelijk is toegestaan door Opdrachtnemer danwel dat het voortvloeit uit het doel van het project.
9.c Alle door Opdrachtnemer geleverde documenten ter vervulling van het project, blijven eigendom van Opdrachtnemer. Na afloop of opzegging van het contract kan Opdrachtnemer Opdrachtgever verzoeken deze documenten te verwijderen of te retourneren.
9.d Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar verstrekte informatie en documenten.
9.e Opdrachtnemer behoudt het recht de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever bij derden terecht komt.

Artikel 10: Contractduur en opzegging
10.a De QualityTraffic Business, Enterprise en Corporate abonnementen worden aangegaan voor een minimum periode van 6 maanden tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
10.b Een abonnement voor bepaalde tijd zoals bedoeld in lid a is tussentijds opzegbaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 maand.
10.c Een abonnement voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode vermeld in het contract steeds automatisch verlengd voor een zelfde periode.
10.d Het is voor de Opdrachtgever mogelijk om aan het einde van elke maand over te stappen op een abonnement met een hoger of lager basistarief.
10.e Opdrachtnemer heeft daarnaast het recht de abonnementen met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien:
1) Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
2) Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, dan wel aan Opdrachtgever surséance van betaling is verleend;

Artikel 11: Prijzen
11.a Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
11.b Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de Opdrachtnemer, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
11.c Bij opdrachten met een looptijd vanaf drie maanden zullen de kosten maandelijks in rekening worden gebracht.
11.d Kosten voor verkeer op zoekmachines dienen door Opdrachtgever direct met de betreffende zoekmachine te worden afgerekend. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of niet tijdig voldoen van deze kosten door Opdrachtgever.
11.e Prijzen zijn onder meer gebaseerd op ten tijde van de opgave of totstandkoming van de overeenkomst of offerte geldende factoren, waaronder lonen, sociale en fiscale lasten, heffingen, assurantiepremies etc. Indien zich na opgave of sluiting van de overeenkomst en voor de voltooiing van de dienstverlening of levering, wijzigingen in deze of andere prijsbepalende factoren mochten voordoen, heeft Opdrachtnemer het recht de door haar gehanteerde prijzen aan te passen en aan Opdrachtgever te factureren.

Artikel 12: Betalingstermijn en incassokosten
12.a Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
12.b Na het verstrijken van deze uiterste betalingstermijn van 14 dagen, danwel de anders overeengekomen termijn, na de factuurdatum is de Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie nodig is in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
12.c Opdrachtnemer is na het verstrijken van de betalingstermijn en na tenminste een sommatie gerechtigd de webmarketing campagne van Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te stoppen todat betaling heeft plaatsgevonden.
12.d In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
12.e Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.a Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld voor schade ontstaan door: 
fouten in door Opdrachtnemer verstrekte adviezen, materialen en/of geautomatiseerde bestanden; door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door Opdrachtgever; voor de inhoud van advertenties of publicaties van andere Opdrachtgevers of auteurs in dezelfde of een andere editie, rubriek en/of elders in de elektronische servicedienst, welke afbreuk mocht doen aan het door Opdrachtgever beoogde doel van zijn of haar publicatie; het niet opvolgen door Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer verstrekte adviezen; het ongeoorloofd zijn van de door Opdrachtnemer aangeboden diensten of de wijze waarop de diensten door Opdrachtnemer worden verleend; storingen in de elektronische dienstverleningen van Opdrachtnemer en van derden, zoals zoekmachines, providers, netwerk-exploitanten of andere telecommunicatienetten; clicks op advertenties geplaatst door Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever, welke niet tot een paginabezoek van de website van de Opdrachtgever leiden; vermeende inbreuk danwel inbreuk op het merkrecht aangespannen door derden jegens Opdrachtgever. 
13.b Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
13.c Indien er – met inachtneming van de vorige leden – voor Opdrachtnemer op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door Opdrachtnemer, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.d Schade waarvoor Opdrachtnemer op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
13.e Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige opdracht dient door de Opdrachtgever bij de Opdrachtnemer schriftelijk te zijn ingediend binnen 30 dagen na het ontstaan van de schade, op verval van iedere aanspraak.
13.f De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14: Overmacht
14.a Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Opdrachtnemer ingeschakelde externe partijen en met name de zoekmachines, het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.
14.b In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is Opdrachtnemer gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.
14.c Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15: Specifieke bepalingen over Zoekmachine Marketing
15.a Betreffende zoekmachine marketing activiteiten behoudt Opdrachtnemer zich de volgende rechten voor: Opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht uit naar beste kunnen uit te voeren. Hierbij wordt gestreefd naar een goede kwalitatieve vermelding in vooraf afgesproken zoekmachines. Opdrachtnemer heeft voor de absolute score een inspanningsverplichting en zal indien mogelijk een top 20 positie nastreven. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken indien er sprake is van moeilijk te positioneren woorden, spam, niet indexeren van de zoekmachine(s), afwijzing of niet indexeren van de URL door de zoekmachine vanwege technische aspecten of specificaties van de website dan wel technische onvolkomenheden. Door of vanwege Opdrachtnemer verstrekte (statistische) gegevens zijn telkens slechts van indicatieve aard, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aan deze gegevens kunnen door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend.
15.b Opdrachtgever zal zich houden aan algemene voorwaarden, specifieke voorschriften en redactionele richtlijnen die door de gebruikte zoekmachines aan adverteerders worden gesteld. Hiertoe behoren onder meer:
-het voeren van maximaal 1 account per bedrijf
-het niet voeren van "banners" op landing pages
-het niet disabelen van de "back/vorige" knop in de Internetbrowser
Opdrachtnemer zal Opdrachtgever inzake deze voorschriften adviseren en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet opvolgen van deze specifieke adviezen.
15.c Het is een Opdrachtgever niet toegestaan gedurende de contractlooptijd te adverteren of te laten adverteren op zoekmachines waarop Opdrachtnemer een campagne voor Opdrachtgever heeft lopen met advertenties die linken naar dezelfde website(s) als de advertenties die Opdrachtnemer voor Opdrachtgever geplaatst heeft. Overtreding van dit artikel geeft Opdrachtnemer het recht tot directe ontbinding van deze overeenkomst of opschorting van de campagne. De Opdrachtgever is bij overtreding van dit artikel bovendien betaling van de volledige contractperiode verschuldigd aan Opdrachtnemer.

Artikel 16: Apparatuur/Software
16.a Opdrachtgever dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke apparatuur en deugdelijke andere faciliteiten die toegang geven tot een netwerk waarop hij de door Opdrachtnemer verstrekte diensten kan ontvangen. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de vergoeding van de gemaakte communicatiekosten.

Artikel 17: Overdracht en aanpassing van de overeenkomst
17.a Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij. Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig indien tussen partijen schriftelijk overeengekomen.

Artikel 18: Bevoegde rechter en toepasselijk recht
18.a Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden beheerst door Nederlands recht.
18.b Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen bedoeld in het vorige lid, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Den Haag.